Obchodní podmínky

Účinné ke dni 1. 10. 2022

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Mámy v rejži s.r.o.

se sídlem Irkutská 2494, Praha 10, 100 00

identifikační číslo: 17167060

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 367636

 1. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Mámy v rejži s.r.o. (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností Mámy v rejži s.r.o. na adrese www.mamyvrejzi.eu (dále také jako „internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

 2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti Mámy v rejži s.r.o. zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku.

 3. VOP vstupují v účinnost ke dni 1.10. 2022 a vztahují se na všechny objednávky učiněné po 1. 10. 2022 a na právní vztahy z nich vzešlé.

 4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 5. Spotřebitelem dle těchto VOP je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 

 1. Objednávka zboží

 1. Zákazník učiní objednávku pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.mamyvrejzi.eu.

 2. Kupující se v objednávce zavazuje poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje. Prodávající nenese odpovědnost za chyby a škody, způsobené uvedením nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních údajů kupujícím, které jsou nezbytné k realizaci objednávky.

 3. Kupující nákupem na www.mamyvrejzi.eu prohlašuje, že je právně způsobilý k nákupu v tomto internetovém obchodě. Výrobky, určené dětem, mohou být zakoupeny pouze plnoletými osobami.

 4. Tím, že kupující dokončí objednávku, tedy vyplní všechny náležitosti potřebné k doručení a zaplacení zboží, souhlasí a bere na vědomí, že se s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu distančním způsobem. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou emailovou adresu.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku, kterou kupující učinil prostřednictvím internetového obchodu.

 2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo VOP, pokud odeslaná objednávka neobsahuje veškeré požadované údaje nebo takovou objednávku, kterou by prodávající nebyl schopen uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží).

 

 1. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Internetové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v Kč a jsou včetně DPH. Prodej zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách obchodu. Rozhodující pro určení kupní ceny je okamžik odeslání objednávky.

 2. Náklady na zabalení a dodání zboží budou spočítány v objednávkovém formuláři podle místa určení. Náklady na zabalení a dodání zboží nejsou součástí kupní ceny. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že ke kupní ceně budou tyto náklady připočteny a zavazuje se je uhradit.

 3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

 1. dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele

 2. bankovním převodem na číslo účtu uvedeném prodávajícím

 3. přes platební bránu Comgate

 1. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši přepravci. Zboží bude kupujícímu předáno zásadně až po úplné úhradě kupní ceny zboží.

 

 1. Podmínky dodání zboží

 1. Kupující si v objednávce zboží zvolí některý ze způsobů jeho doručení.

 2. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů, spojených s uskladněním zboží a přepravou zboží zpět k prodávajícímu a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy.

 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nelze uplatnit právo z vad.

 4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

 5. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi doručí po předání zboží elektronicky na e-mail uvedený v jeho objednávce. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.

 

 1. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

 1. Pokud je kupující koncovým spotřebitelem, má právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě kupující vyplní vzorový formulář na internetových stránkách prodejce. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Kupující v případě odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, v nepoškozeném a neopotřebeném stavu.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla vadná část věci vyměněna, případně aby byla objednávka doplněna o chybějící součásti věci. Není-li taková výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. Není-li možné doplnit chybějící věc či vyměnit vadnou věc za bezvadnou, má kupující právo odstoupit od smlouvy a nárok na vrácení kupní ceny (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) bezhotovostně na účet určený kupujícím. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

 2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku. Záruční doba, je uvedena na obalu a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, pokud není záruční doba uvedena na obalu výrobku, platí obecná úprava občanského zákoníku. V konkrétních a individuálních případech může prodávající poskytnout kupujícímu záruku ve formě písemného ujednání nebo jednostranného písemného prohlášení prodávajícího.

 2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 3. Pro reklamační řízení postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u prodávajícího např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí prodávající záruční list i dodatečně.

 4. Reklamaci je třeba uplatnit ihned poté, co se vada výrobku projeví. Neoznámí-li kupující vadu věci bez zbytečných odkladů, nárok na uplatnění reklamace zaniká.  

 5. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), tak i evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. Zákazník bere na vědomí, že Mámy v rejži s.r.o. bude zpracovávat jeho osobní údaje z těchto důvodů:

 1. Nákup zboží a služeb: v prvé řadě Mámy v rejži s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje k tomu, aby řádně vybavil a doručil Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům ví, na koho se můžou obrátit.

 2. Péče o zákazníky: pokud se na Mámy v rejži s.r.o. obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musí k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 3. Uživatelský účet: díky osobním údajům, které poskytnete Mámy v rejži s.r.o. ve svém uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžou Vás snadno informovat o tom, kdy Vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 1. Pokud zákazník udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zpracování pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek a benefitů, může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Mámy v rejži s.r.o. Neposkytnutí nebo odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.

 2. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

 3. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

 1. Informační povinnost prodejce

 1. Podle § 9 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve zněních pozdějších předpisů, je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

 2. Pokud si spotřebitel přesto přeje tyto informace získat, může se obrátit na výrobce daného produktu, který je vždy uváděn případně na prodávajícího.

 3. Informace dle § 1811 občanského zákoníku sdělí prodávající kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než kupující učiní závaznou nabídku prostřednictvím rekapitulace objednávky v objednávkovém formuláři.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů

 1. Své stížnosti může zákazník adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Může také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ostatní

 1. Práva a povinnosti se řídí platnými právními předpisy na území České republiky.

 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 4. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama.

 5. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Mámy v rejži s.r.o. mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

 6. Vzhledem k provozování obchodu na internetové síti nemůže prodávající garantovat nepřetržitý a bezproblémový provoz internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje čas pro údržbu hardwarového a softwarového vybavení a aktualizaci internetového obchodu.

 7. Prodávající umožňuje využívat stránky svého internetového obchodu soukromým osobám i podnikatelům. Nepovoluje jakékoliv stahování obsahu, popisu produktů, cen, kopírování obsahu, zneužití údajů na stránkách jakýmkoliv způsobem. Tyto stránky ani jejich části nesmějí být reprodukovány, kopírovány nebo jinak využívány bez explicitního písemného souhlasu společnosti Mámy v rejži s.r.o.

 

 

Mámy v rejži s.r.o.